سید محمد علی جمالزاده - سه راه امین حضور

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…

سید محمد علی جمالزاده - خیابان برق

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…

سید محمد علی جمالزاده - سرچشمه

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…

سید محمد علی جمالزاده - ناصریه

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…

سید محمد علی جمالزاده - میدان توپخانه

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…

سید محمد علی جمالزاده - بازار گلوبندک

/
برای سوار واگون اسبی شدن در جلو  سبزه میدان در خیابان دباغخانه در ن…

سید محمد علی جمالزاده - سردر ارگ

/
برای سوار واگون اسبی شدن در جلو، در سبزه میدان در خیابان دباغخا…

سید محمد علی جمالزاده - خیابان دباغخانه

/
برای سوار واگون اسبی شدن در جلو، در سبزه میدان در خیابان دباغخا…

سید محمد علی جمالزاده - سبزه میدان

/
طلیعه کاروان را حاملین قابلمه ها تشکیل می دادند عرض و طول کوچه را می گ…

سید محمد علی جمالزاده - بازار سمسارها

/
طلیعه کاروان را حاملین قابلمه ها تشکیل می دادند عرض و طول کوچه را می گ…