ایرج میرزا - شمران

/
هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…

ایرج میرزا - معینیه

/
هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…

ایرج میرزا - قصر قجر

/
هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…

محمد علی سپانلو - مخبرالدوله

/
محله ها جا عوض می کنند پامنار به پاریس می آید نواب به …

محمد علی سپانلو - پامنار

/
محله ها جا عوض می کنند پامنار به پاریس می آید نواب به …

محمد علی سپانلو -سینما رکس

/
چه ظهری که سایه رکس را به راغه برگرداند مسدود کند ورودی ایران را ،با آجر قزاقی ب…

محمد علی سپانلو - لاله زار

/
افتادیم از اصل نیفتادیم با این مردم غریب که حتی یک لحظه نمی د…

محمد علی سپانلو - البرز

/
چه ظهری که سایه رکس را به راغه برگرداند مسدود کند ورودی ایران را ،با آجر قزاقی ب…

محمد علی سپانلو - ایستگاه ناصری

/
بشنو صدای واگن اسبی نزدیک می شود بشنو مکالماتی که هیچ حرف شان …

محمد علی سپانلو - باغ طوطی(شهرری)

/
بشنو صدای واگن اسبی نزدیک می شود بشنو مکالماتی که هیچ حرف شان …