بازار تجریش

گلی ترقی - بستنی فروشی ویلا(سر پل تجریش)

/
من در فکر برنامه شبانه و رفتن به سر پل تجریش هستم. پاتوق من و …
بازار تجریش

گلی ترقی - سر پل تجریش

/
من در فکر برنامه شبانه و رفتن به سر پل تجریش هستم. پاتوق من و …
بازار تجریش

گلی ترقی - سینما بهار

/
می پرسم: سینما چی؟ سینما بهار سر پل تجریش فیلم آمریکایی نشان م…
بازار تجریش

گلی ترقی - خیابان مقصودبک

/
پوران خیکی مشت محکمی توی دماغ پرویز کوبید. پرویز تلوتلو خورد و د…
بازار تجریش

غزاله علیزاده - مقصود بیک

/
خانه در کمرکش کوچه پیچاپیچی حوالی مقصود بیک بود بر نیمکت چوبی…
خانه جلال آل احمد و سیمین دانشورکاخ مرمر
تجریش

محمد علی سپانلو - تجریش

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …
امام زاده صالح

سید محمد علی جمالزاده - امام زاده صالح

/
قهوه خانه رستم آباد بدون شبهه از حیث طراوت و صفا بهترین قهوه خانه…
بازار تجریش

احمدرضا احمدی - خیابان سعدآباد

/
بعد از ظهرهای تابستان به خیابان سعدآباد پل تجریش می‌رفتم بستنی می‌خوردیم…
بازار تجریش

جلال آل احمد - تجریش

/
عصر یک روز وسط هفته بود. آفتاب پشت کوه فرو می رفت و گرمی هوا…