خیابان پاسداران

ملک الشعرا بهار - سلطنت آباد (خیابان پاسداران)

/
سپاه سلطنت آباد نیز از یک سو میان ببسته پی پاس شاه کین گستر…
دزاشیب

احمدرضا احمدی - دزاشیب

/
ما در دزاشیب شمیران از قنات آب می‌کشیدیم. آب را سر سفره می‌آوردیم. ما بچه‌ه…