مرکز تهران:

سید محمد علی جمالزاده – میدان حسن آباد

یادم است یک روز سر چهار راه حسن آباد که اسم تازه‌اش در خاطرم نیس…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

سید محمد علی جمالزاده – خیابان پهلوی (ولیعصر)

یک روز تابستانی دیگر هم یادم است که هوای تهران جهنم شده بود و ن…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

سید محمد علی جمالزاده – سنگلج

گفتم از سر و وضع و گفتار و کردار و مخصوصا از زبان و لهجه‌ات که به جای بر…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

سید محمد علی جمالزاده – سقاخانه نوروزخان

گفت این شخص را که می بینید در شهر دم سقاخانه نوروزخان دکان حصیر…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

گلی ترقی – کوچه مهران

سر کوچه مهران یک مغازه دکمه فروشی است. همه چیز دارد از تور ع…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

گلی ترقی – خیابان قوام السلطنه (۳۰ تیر)

خیاط خانه مادام آنا ته خیابان قوام السلطنه است، طبقه سوم یک سا…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

گلی ترقی – چهارراه حشمت الدوله (آذربایجان)

خانه مادربزرگ ته خیابان سی متری و بعد از چهار راه حشمت‌الدول…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

گلی ترقی – دبستان فیروزکوهی

تا مدرسه فیروزکوهی اگر با اتوبوس برویم بیشتر از یک ساعت در راهیم. براد…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

صادق هدایت – دروازه یوسف آباد

تنگ غروب بود که از دم دروازه یوسف آباد رد شد. به دایره پرتو افشان ما…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

احمدرضا احمدی – رستوران لئون

رستوران لئون در میدان فردوسی نزدیک خیابان ویلا خاویار داشت. یک …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

ملک الشعرا بهار – زندان شهربانی تهران

پس ره نمرۀ دو پیمودم
زان که خود راه را بلد بودم
ایستادم به پی…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

ملک الشعرا بهار – خانه و وصف کودکانش

صبح چون بنشینم وخواهم نویسم چیزکی
در دود پروانه وز من خواهش قاقاکن…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه