مرکز تهران:

سیمین بهبهانی – ارگ تهران

خانه طفلیم دبستانم

یادگاران خاطرآرا هست

همت آباد و باغ ملی و ار…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سیمین بهبهانی – باغ ملی

خانه طفلیم دبستانم

یادگاران خاطرآرا هست

همت آباد و باغ ملی و ار…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

احمدرضا احمدی – خیابان امیریه

ظهرهای پاییز آفتاب کمی بر فرش های مندرس خانه امیر عباس حامد …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

احمدرضا احمدی – بیمارستان پارس

ما که به بیمارستان رفتیم مرخص شده بود. سبد حصیری برده بودیم …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

احمدرضا احمدی – بلوار کشاورز

من تسلیم تیرگی‌های جهان نمی‌شدم. دیگر زود و چابک جهان را آرای…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

احمدرضا احمدی – فخرآباد

زمزمه می‌کنم روزی از جوانی را که در خیابان فخر آیاد تهران پشت آن…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

قیصر امین پور – دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات

لحظه بیکران
بهترین لحظه ها
روزها
سال ها را
با تمام جوانی
روی این…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

مرتضی مشفق کاظمی – خیابان ناصریه (ناصرخسرو)

کمی دختر آرام شد شاهزاده هم مصلحت را در آن دید که برای ازدیا…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

مرتضی مشفق کاظمی – مجلس شورای ملی

عصر ماه رمضان بود صحت خبر سقوط کابینه کاملا معین شده .محبوسین از وق…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

فروغ فرخزاد – میدان توپخانه

من در میان توده سازنده ای قدم به عرصه هستی نهاده ام

که گرچه نان…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

ملک الشعرا بهار – مجلس شورای ملی

در مجلس به فرخی وا شد
آنچه گم گشته بود پیدا شد
شید رخشان عد…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

ملک الشعرا بهار – دارالفنون

محنت نادانی درباریان کردش زبون
ساخت بهر رفع حاجت جامع دارالفنون
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه