مرکز تهران:

سید محمد علی جمالزاده – میدان توپخانه

واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – ناصریه

واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – بازار گلوبندک

برای سوار واگون اسبی شدن در جلو  سبزه میدان در خیابان دباغخانه در ن…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – سردر ارگ

برای سوار واگون اسبی شدن در جلو، در سبزه میدان در خیابان دباغخا…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – خیابان دباغخانه

برای سوار واگون اسبی شدن در جلو، در سبزه میدان در خیابان دباغخا…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – سبزه میدان

طلیعه کاروان را حاملین قابلمه ها تشکیل می دادند عرض و طول کوچه را می گ…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – بازار ارسی دوزها

طلیعه کاروان را حاملین قابلمه ها تشکیل می دادند عرض و طول کوچه را می گ…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – بازار سمسارها

طلیعه کاروان را حاملین قابلمه ها تشکیل می دادند عرض و طول کوچه را می گ…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – بازار مروی

با فرا رسیدن شب فیلچه خسته و رفته از پشت پادنگ پایین می آید و آر…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده -قهوه خانه قنبر(بازار مروی)

با فرا رسیدن شب فیلچه خسته و رفته از پشت پادنگ پایین می آید و آر…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – گذر لوطی صالح

پسرش ماشاءلله نام سیزده ساله بود و با مادرش خدیجه سلطان و خواه…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – تیمچه حاجب الدوله

تنخواهی را که برای زیارت ما به کنار گذاشته ای همین فردا با خود …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه