مرکز تهران:

گلی ترقی – کتابفروشی معرفت

خیابان های اسلامبول و لاله زار دو جاده بهشتی ست که از میان خ…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – کوچه برلن

خیابان های اسلامبول و لاله زار دو جاده بهشتی ست که از میان خ…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – سینما متروپل

گل های شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ رو…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – تالار فرهنگ

گل های شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ رو…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – سینما ری

یک بار هم امیر خان و مادرش یواشکی من را همراه خودشان به سینما بر…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – چهارراه پهلوی

می دانم که دیر شده ولی نگران نیستم. تا سر چهارراه پهلوی سلانه …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – نهر کرج

سوار ماشین دایی سرهنگ هستیم. مادر و زن دایی جلو نشسته اند و …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – تئاتر جامعه باربد

خانم گرگه یک بار وقتی مادر خانه نبود نمی دانم چطور شد محبتش گل کر…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – چلوکباب نایب بازار

اولین ملاقاتشان در چلوکبابی نایب بازار بود. فضایی شاعرانه نب…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – منوچهری

غروب بود که بیدار شد و شتابزده از خانه بیرون رفت. تاکسی گرفت و یکراس…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – خیابان امیریه

سه ماه بعد خانه خیابان امیریه با حوض کوچک و پنجره های قدیمی اش با…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی -دوراهی یوسف آباد

سیما تنها دختری است که از پس بانوخانم برمی آید شلوغ و آشوبگر است...…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه