مرکز تهران:

سید محمد علی جمالزاده – باغ ملی

آن روز مادر زهره کار را تعطیل ساخه دخترک خود را اولین بار به …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – پاچنار

در نزدیکی میدان کاه فروشها بیوه زن بی کس و کار بیچاره پنجاه و …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – بزرگراه شاهنشاهی

می خواهند جاده بسازند: بزرگراه شاهنشاهی، از این سر شهر تا سر دیگر آن.باغ ش…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – کافه نادری

سوار ماشین «ر» شدیم و همراه او به کافه نادری رفتیم. اول غروب بود و ا…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – فروشگاه فردوسی

آن روزها افتتاح این فروشگاه اتفاقی هیجان انگیز بود. همه حرف آن …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – خیابان سی متری

مردم به جان هم افتاده اند و یک عده به طرفداری از شاه مصدق ها…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – خیابان اسلامبول

مردم به جان هم افتاده اند و یک عده به طرفداری از شاه مصدق ها…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – چهارراه لاله زار

تا ماشین گل مریم راه درازی در پیش داریم. پیاده راه می افتیم...تند می کن…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – سینما مایک(مایاک)

تا ماشین گل مریم راه درازی در پیش داریم. پیاده راه می افتیم...تند می کن…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – میدان بهارستان

مادام یلنا رادیوی اتاقش را روشن می کند. می شنویم که در میدان ب…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – پیراشکی فروشی خسروی

یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص سر چهارراه پهلوی جمع می شویم و از آنجا دو…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – خیابان نادری (خیابان شاه، خیابان جمهوری)

یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص سر چهارراه پهلوی جمع می شویم و از آنجا دو…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه