نوشته‌ها

صادق هدایت - زرگنده

/
اولین بار که خجسته به خانه او در همین اتاق آمد گرامافون را کوک کرد…

صادق هدایت - کافه وکا

/
اولین بار که خجسته به خانه او در همین اتاق آمد گرامافون را کوک کرد…

صادق هدایت - ورامین

/
دو سال می گذشت که فریدون از سوییس برگشته و در املاک موروثی در ورامین زند…

صادق هدایت - کوچه حمام وزیر- میرزا محمود وزیر(خیابان شهید جاویدی)

/
سید نصرالله پس از هفتاد و چهار سال زندگی یکنواخت و پیمودن روز…

صادق هدایت - کافه گیتی

/
فقط یک رفیق درست حسابی گیرم آمد، اونم هوشنگ بود... حالا تو آسایشگاه…

صادق هدایت - مطبعه بهار دانش

/
فقط یک رفیق درست حسابی گیرم آمد، اونم هوشنگ بود... حالا تو آسایشگاه…

صادق هدایت - شاد آباد؟شاه آباد

/
چه جوان نازنینی! خدا به کس و کارش ببخشد! از وقتی که پسرم مسلول شده و ت…

صادق هدایت - گلوبندک

/
بی خود راهم را دور کردم رفتم گلوبندک. بر پدر این کبابی «حق دوست» ل…

صادق هدایت - چاپخانه بدخشان

/
رضا ساروقی که با هم تو چاپخانه «بدخشان» کار می کردیم، حالا صفحه بند شده…

صادق هدایت - دروازه یوسف آباد

/
تنگ غروب بود که از دم دروازه یوسف آباد رد شد. به دایره پرتو افشان ما…