گلی ترقی - چهارراه پهلوی

/
می دانم که دیر شده ولی نگران نیستم. تا سر چهارراه پهلوی سلانه …

گلی ترقی - سینما ری

/
یک بار هم امیر خان و مادرش یواشکی من را همراه خودشان به سینما بر…

گلی ترقی - تئاتر جامعه باربد

/
خانم گرگه یک بار وقتی مادر خانه نبود نمی دانم چطور شد محبتش گل کر…

گلی ترقی - نهر کرج

/
سوار ماشین دایی سرهنگ هستیم. مادر و زن دایی جلو نشسته اند و …

گلی ترقی - منوچهری

/
غروب بود که بیدار شد و شتابزده از خانه بیرون رفت. تاکسی گرفت و یکراس…

گلی ترقی - چلوکباب نایب بازار

/
اولین ملاقاتشان در چلوکبابی نایب بازار بود. فضایی شاعرانه نب…

گلی ترقی - خیابان امیریه

/
سه ماه بعد خانه خیابان امیریه با حوض کوچک و پنجره های قدیمی اش با…

گلی ترقی -دوراهی یوسف آباد

/
سیما تنها دختری است که از پس بانوخانم برمی آید شلوغ و آشوبگر است...…

گلی ترقی - خیابان پهلوی (ولیعصر)

/
فرار می کنم از در دبیرستان بیرون می زنم و خودم را به خیابان پهل…

گلی ترقی - خیابان شاهرضا

/
بانو خانم گهگاه می ایستد سر کوچه و به پسرهای دبیرستان های کال…