خیابان استانبول

گلی ترقی - خیابان اسلامبول

/
مردم به جان هم افتاده اند و یک عده به طرفداری از شاه مصدق ها…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - سینما مایک(مایاک)

/
تا ماشین گل مریم راه درازی در پیش داریم. پیاده راه می افتیم...تند می کن…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - چهارراه لاله زار

/
تا ماشین گل مریم راه درازی در پیش داریم. پیاده راه می افتیم...تند می کن…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - میدان بهارستان

/
مادام یلنا رادیوی اتاقش را روشن می کند. می شنویم که در میدان ب…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - پیراشکی فروشی خسروی

/
یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص سر چهارراه پهلوی جمع می شویم و از آنجا دو…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - خیابان نادری (خیابان شاه، خیابان جمهوری)

/
یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص سر چهارراه پهلوی جمع می شویم و از آنجا دو…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - کتابفروشی معرفت

/
خیابان های اسلامبول و لاله زار دو جاده بهشتی ست که از میان خ…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - کوچه برلن

/
خیابان های اسلامبول و لاله زار دو جاده بهشتی ست که از میان خ…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - سینما متروپل

/
گل های شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ رو…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - تالار فرهنگ

/
گل های شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ رو…