نوشته‌ها

سید محمد علی جمالزاده - شمیران

/
چنان که می دانید شمیران مال مالدارهاست. شمیران ما یک لاقباهای یقه چرکین…

سید محمد علی جمالزاده - دروازه شاهزاده عبدالعظیم

/
در بغل سلاخ خانه بیرون دروازه شاهزاده عبدالعظیم در حدود پنج هزار متر…

سید محمد علی جمالزاده - سلاخ خانه

/
در بغل سلاخ خانه بیرون دروازه شاهزاده عبدالعظیم در حدود پنج هزار متر…

سید محمد علی جمالزاده - کوچه امین التجار

/
وقتی هشتاد سالی پیش از این من کودکی بیش نبودم و با پدر و مادر و…

سید محمد علی جمالزاده - امامزاده معصوم

/
امروز روز پانزدهم شعبان و روز تولد حضرت قائم است دکان و بازاره…

سید محمد علی جمالزاده -قهوه خانه قنبر(بازار مروی)

/
با فرا رسیدن شب فیلچه خسته و رفته از پشت پادنگ پایین می آید و آر…

سید محمد علی جمالزاده - بازار مروی

/
با فرا رسیدن شب فیلچه خسته و رفته از پشت پادنگ پایین می آید و آر…

سید محمد علی جمالزاده - شهر ری

/
حتی روزی{کرمعلی} با خط آهن شاهزاده عبدالعظیم که در آن اوقات ا…

سید محمد علی جمالزاده - گذر لوطی صالح

/
پسرش ماشاءلله نام سیزده ساله بود و با مادرش خدیجه سلطان و خواه…

سید محمد علی جمالزاده - کوه بی بی شهر بانو

/
زد و عیدی پیش آمد که بازار و ادارات بسته بود و بنا شد در خدمتش…