شمال تهران:

گلی ترقی – سینما بهار

می پرسم: سینما چی؟ سینما بهار سر پل تجریش فیلم آمریکایی نشان م…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – پل رومی

می گویم من و پسردایی هایم و چند تا از گل های شیراز بعداز ظهر…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – باغ فردوس

می گویم من و پسردایی هایم و چند تا از گل های شیراز بعداز ظهر…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – موزه تماشاگه تاریخ

اگر از خیابان ولیعصر رو به پل تجریش بروید، بعد از میدان ونک کنا…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – باغ شمیران

به باغ شمیران فکر می کنم به درختان تبریزی که همبازی های من بو…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – خیابان مقصودبک

پوران خیکی مشت محکمی توی دماغ پرویز کوبید. پرویز تلوتلو خورد و د…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – هتل شرایتون(هتل هما)

چمدانم را می گیرم و به سرعت خودم را به خارج از محوطه فرودگاه م…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – کافه باغ فردوس

ملاقات های بعدی در جایی دنج تر بود. در کافه باغ فردوس، پاتوق ج…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

صادق هدایت – زرگنده

اولین بار که خجسته به خانه او در همین اتاق آمد گرامافون را کوک کرد…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – شهرستانک

آخرین ماه تابستان، داغ تر از ماه های دیگر، سنگین و کند و تنبل می …
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

گلی ترقی – دبیرستان انوشیروان دادگر

دبیرستان زردشتی انوشیروان دادگر.ساعت هشت صبح است. صف بسته ایم- صفی د…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

غزاله علیزاده – سعدآباد

در را باز کردند، مرد پشت رل نشست و از خانه بیرون آمد در کوچه…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم