گلی ترقی - سر پل تجریش

/
من در فکر برنامه شبانه و رفتن به سر پل تجریش هستم. پاتوق من و …

گلی ترقی - ایستگاه محمودیه

/
خانه ما نرسیده به ایستگاه محمودیه بَرِ خیابان پهلوی ست. نشانش…

گلی ترقی - سینما بهار

/
می پرسم: سینما چی؟ سینما بهار سر پل تجریش فیلم آمریکایی نشان م…

گلی ترقی - پل رومی

/
می گویم من و پسردایی هایم و چند تا از گل های شیراز بعداز ظهر…

گلی ترقی - باغ فردوس

/
می گویم من و پسردایی هایم و چند تا از گل های شیراز بعداز ظهر…

گلی ترقی - باغ شمیران

/
به باغ شمیران فکر می کنم به درختان تبریزی که همبازی های من بو…

گلی ترقی - موزه تماشاگه تاریخ

/
اگر از خیابان ولیعصر رو به پل تجریش بروید، بعد از میدان ونک کنا…

گلی ترقی - خیابان مقصودبک

/
پوران خیکی مشت محکمی توی دماغ پرویز کوبید. پرویز تلوتلو خورد و د…

گلی ترقی - هتل شرایتون(هتل هما)

/
چمدانم را می گیرم و به سرعت خودم را به خارج از محوطه فرودگاه م…

گلی ترقی - کافه باغ فردوس

/
ملاقات های بعدی در جایی دنج تر بود. در کافه باغ فردوس، پاتوق ج…